Update bestedingsregels PVB en PAB

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 15/03/2021 | Actueel, PAB, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Update bestedingsregels PVB en PAB tags: , , ,

Er is een update gebeurd van de richtlijnen voor PAB-gebruikers en de bestedingsregels voor PVB gebruikers.

Wat is er veranderd?

Persoonsvolgend Budget

Vrij besteedbaar deel

Op pagina 7 kan je de uitleg terugvinden over wat het Vrij Besteedbaar Deel inhoudt en hoe je dit kan opnemen.
Opname doe je online via mijnVAPH.be (ingeval van cash) of indien je in voucher werkt kan je eenmalig de opvraging activeren, via het document: ‘Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget’. Nadien kan je dit jaarlijks online via mijnVAPH.be / het het formulier ‘Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget’.

Na het overlijden van de budgethouder kunnen er nog onverwachte kosten volgen, of na nazicht door de coach kan blijken dat het terugvorderbaar voorschot is aangetast. Zoals je weet moet dit steeds correct zijn aangezuiverd. Om deze reden is het alsnog mogelijk om het vrij besteedbaar deel (als het nog niet werd opgenomen) te gebruiken voor zulke type kosten. Er zal steeds een motivatie ter verantwoording moeten worden gegeven.

Cashovereenkomsten

Op pagina 8 kwam er een aanvulling over de tewerkstelling van minderjarigen:

U kunt als budgethouder ook minderjarige ‘studenten’ inschakelen als individuele begeleider via studentenovereenkomsten. Als u als budgethouder een minderjarige student in dienst hebt, moet u hem informeren over zijn rechten en plichten. Daarvoor verwijzen wij naar de website ‘Student at work’: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/. De ouder/voogd van een minderjarige student moet een machtiging geven waarin hij zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als individuele begeleider. Die machtiging moet vóór de aanvang van de tewerkstelling van de student door de budgethouder bezorgd worden aan het team Budgetbesteding. Het machtigingsformulier vindt u op de website van het VAPH: ‘Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonsvolgend budget’. U kunt het formulier ook opvragen bij het team Budgetbesteding.

Op pagina 10 vind je meer info over het inschakelen van een buitenlandse zorgaanbieder.

 • De budgethouder deelt de volgende gegevens van de overeenkomst mee aan het VAPH:
 • de gegevens van de budgethouder (rijksregisternummer, naam en voornaam)
 • de gegevens van de buitenlandse zorgaanbieder
 • de duur van de overeenkomst
 • de ondersteuningsfuncties die zullen geboden worden en de frequentie ervan
 • het bedrag dat op jaarbasis nodig is om de overeenkomst uit te voeren
 • attest dat aantoont dat de voorziening erkend, vergund, gemachtigd is om ondersteuning te bieden aan personen met een handicap

Kosten in cash

Op pagina 12 is er een uitbreiding van de kosten waarvoor de besteding in cash wordt aanvaard:

Overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder: factuur van een VAPH-zorgaanbieder, in voorkomend geval met inbegrip van de kosten van vervoer (uitgezonderd woon -en leefkosten)

Persoonlijk assistentiebudget

Voor PAB-gebruikers is er een uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden:

 • Kortdurend verblijf en dagondersteuning bij ouderinitiatieven en dagondersteuning bij groenezorginitiatieven, tot een maximum van 92 dagen, al dan niet aaneensluitend, per kalenderjaar.
 • Mobiele en ambulante begeleiding door een multifunctioneel centrum of een vergunde zorgaanbieder, tot een maximum van 36 mobiele begeleidingen of 51 ambulante begeleidingen per kalenderjaar. Het is aan de budgethouder om over de prijs te onderhandelen met de zorgaanbieder. Het VAPH bepaalt geen kostprijs.

Buitenlandse begeleider

Als u een buitenlandse begeleider wilt tewerkstellen die niet in België woont, maar wel in België sociaal verzekerd is, dan moet de werknemer een BIS-nummer (INSZ-nummer) hebben. U registreert het BIS-nummer van de werknemer. U kunt zich informeren bij uw sociaal secretariaat of bij de gemeente. U vindt ook bijkomende info op volgende websites: https://overheid.vlaanderen.be/insznummer of www.belgianidpro.be/nl/splashpage.html.

Inschakeling familielid tot de tweede graad

U deelt aan het VAPH uw ondernemingsnummer mee (als u als budgethouder rechtstreeks assistenten tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst of takenovereenkomst).

Type overeenkomst

Er is een uitbreiding gebeurd van het soort kosten die je ook met je PAB mag betalen en daarmee volgt er een nieuw type overeenkomst. Voor onderstaande ondersteuning:

 • kortdurend verblijf in een MFC
 • een vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woon- en of dagondersteuning
 • een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum) voor mobiele en ambulante begeleiding *
 • een geregistreerd groenezorginitiatief voor dagondersteuning*
 • een geregistreerd ouderinitiatief voor dagondersteuning en kortdurend verblijf*

De naam van de overeenkomst die je aan het VAPH moet bezorgen is gewijzigd:
U moet ons het formulier ‘Overeenkomst voor kortdurende dag- en woonondersteuning – Bijlage bij een overeenkomst registreren voor de besteding van uw PAB’ ingevuld terug bezorgen.

*nieuwe types PAB overeenkomsten

Vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woon- of dagondersteuning

Hier verandere de naam van het document en ook de periode van 3 maanden > 92 dagen maximum.

Nog vragen?

Contacteer gerust onze helpdesk:

02 506 04 95

info@alin-vzw.be


Bronnen

https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pvb-budgethouders-12-maart-2021

https://www.vaph.be/documenten/bestedingsregels-persoonsvolgend-budget

https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-budgethouders-12-maart-2021

https://www.vaph.be/documenten/richtlijnen-voor-de-pab-budgethouders

https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-budgethouders-12-maart-2021-0


0 Comments