PAB

1. Wat is een PAB?

2. Hoeveel bedraagt een PAB?

3. Waarvoor kan ik het PAB gebruiken ?

4. Waarvoor mag ik  het PAB niet gebruiken ?

5. Hoe vraag ik een PAB aan?

6. Ik krijg een PAB, wat moet ik dan doen?

7. Wie kan mij hulp bieden bij het organiseren van mijn PAB?

8. PAB, hoe zit dat financieel in elkaar?

9. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het PAB budget.

10. Hoe zit dat met de voorschotten VIA4?

11. Informatiefilmpjes

 

1. Wat is een PAB?

naar boven
Een PAB is een persoonlijk assistentiebudget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren.

Je beheert met andere woorden een budget. Vandaar dat je (of uw wettelijke vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt.

Met het PAB werft u hoofdzakelijk assistenten aan waardoor je dus werkgever wordt. Je kan ook andere dienstverlening inkopen maar hier komen we later op terug.

handleiding_pab_-_december_2022-1

Alle meerderjarige PAB gebruikers schakelen per 1 januari 2017 over naar het PVB systeem

2. Hoeveel bedraagt een PAB?

naar boven
Het PAB schommelt tussen 10.356,73 en 48.331,38 euro op jaarbasis.

Hieronder vind je de budgethoogtes en combinaties met geïndexeerde bedragen: 
Budgethoogtes 2022 (PAB_PVB)

VAPH-Mededeling_-indexaanpassing-PAB

3. Waarvoor mag ik een PAB gebruiken ?

naar boven
Je  kan als budgethouder het PAB uiteraard niet zomaar uitgeven. Het geld is bedoeld om de hulp van één of meerdere persoonlijke assistenten te betalen. De persoonlijke assistent is feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. Je bent zijn of haar werkgever en u betaalt de assistent voor zijn of haar diensten. De assistent voert allerlei taken uit voor je en helpt je bij de organisatie van je dagelijks leven. De assistenten kunnen hulp bieden in de volgende domeinen:

 • huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
 • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, enz.)
 • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
 • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
 • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.).

De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. Helpt de assistent op school of op het werk, dan mag de hulp enkel praktisch of organisatorisch zijn. Met uw PAB kunt u ook het volgende betalen:

 1. de onkosten van assistenten onder vrijwilligerscontract.
 2. de door het VAPH niet-terugbetaalde uren van tolken Vlaamse Gebarentaal of schrijftolken.

Bovendien kan je ook indirecte (personeels)kosten betalen, zoals bijvoorbeeld het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Dit kan met het vrij besteedbaar deel.

4. Waarvoor mag ik een PAB niet gebruiken ?

naar boven
Het persoonlijk assistentiebudget stelt je in staat om heel uiteenlopende vormen van ondersteuning te financieren. Toch zijn er beperkingen.

Met het PAB kan je volgende zaken niet betalen:

 • Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of de auto
 • De tussenkomst van een tolk voor doven of slechthorenden -tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken-, voor de uren waarvoor u van het VAPH een goedkeuring kreeg. Ook niet de vervoerskosten van een tolk.
 • Medische of paramedische therapieën, onderzoeken en behandelingen die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen.
 • Inhoudelijke assistentie op school of op het werk Daarvoor staat het geïntegreerd onderwijs (GON) in of dienen de loonsubsidies.
 • Budgetbegeleiding
 • Assistentie in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of rust- en verzorgingstehuis
 • Psychologische begeleiding

5. Hoe vraag ik een PAB aan?

naar boven

Een PAB kan sinds 1 april 2016 enkel nog aangevraagd worden voor Minderjarigen

Voor Minderjarigen verloopt de aanvraag voor PAB niet via het VAPH, dan wel via de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn.

De aanvraag voor PAB moet worden gedaan via een erkende jeugdhulpaanbieder. Deze meldt de aanvraag voor een PAB aan de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn. De jeugdhulpaanbieder vult hiervoor via E-Health een A-document in, waarin de vraag uitvoerig wordt toegelicht en gemotiveerd.

 • Ook huisartsen, kinderartsen, zelfstandige paramedicus zoals kinesist, logopedist, psycholoog of pedagoog met toegang op E-Health kunnen deze aanvraag verzorgen via het invullen van een A-document
 • Daarnaast kunnen ook de gekende MDTs of verwijzers de aanvraag indienen. Dit zijn de CLB’s, de mutualiteiten en een aantal voorzieningen erkend door Integrale Jeugdhulp , zoals kinderpsychiatrische diensten of revalidatie centra.
 • In een beperkt aantal gevallen kunnen de minderjarigen, ouders of opvoedingsverantwoordelijken rechtstreeks de vraag stellen aan de Intersectorale Toegangspoort. Dit is enkel mogelijk wanneer alle mogelijke stappen werden gezet via de normale procedure, en er kan worden aangetoond dat er geen hulp in de aanvraag werd aangeboden of zelfs werd geweigerd.

De intersectorale toegangspoort is regionaal georganiseerd en behandelt per regio de aanvragen voor PAB. De regio’s zijn Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant/Brussel. Elke regionale toegangspoort is enkel bevoegd voor vragen van minderjarigen binnen hun regio.

Ingeval er voor een kind of jongere via de jeugdhulpverlener of andere onder E-Health gemandateerde aanmelder, een PAB wordt gevraagd via het aanleveren van een A-document aan de Integrale Toegangspoort, moet er vervolgens ook een PAB-inschaling worden aangevraagd bij een MDT. Deze PAB-inschaling wordt als bijlage bij het A-document opgeladen.

Het team Indicatiestelling oordeelt vervolgens na inkijken van het A-document en de PAB inschaling, of het gaat om een persoon met een handicap waarvoor de type module PAB aangewezen is. Het team Indicatiestelling is bijgestaan door een arts en bepaalt op basis van het inschalingsverslag, het bedrag van de PAB. Daarna wordt het ISV (Indicatiestellingsverslag) overgemaakt aan het team Jeugdhulpregie.

Het team van Jeugdhulpregie bereidt vervolgens het dossier voor, voor eventuele behandeling op de IRPC (Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie) . Dit gebeurt enkel wanneer er in die specifieke regio budgetten voor PAB beschikbaar zijn. De leden van de IRPC bepalen dan verder welke door de het team Jeugdhulpregie voorgestelde aanvragen er onmiddellijk in aanmerking komen voor toekenning en welke aanvragen er minder prioritair blijken en dus nog verder dienen te wachten alvorens in aanmerking te komen

SPOEDPROCEDURE

Voor kinderen en/of jongeren met een snel degeneratieve aandoening (tussen de leeftijd van 6 tot 20jaar) kan er via de PAB Spoedprocedure worden aangegaan.

De aanvraag voor dergelijke ‘spoed PAB’ gebeurt op basis van een medisch attest ingevuld door een geneesheer specialist in de kinderneurologie of kindergeneeskunde.

Deze spoedprocedure is enkel van toepassingen voor jongeren van 6 tot 20 jaar en kan enkel in de context van een evolutieve neuromusculaire aandoening , of een stofwisselingsziekte met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren.

Niet enkel de diagnose moet gesteld worden. Er moet bijkomend ook aangetoond worden dat over een periode van één jaar of minder de zelfredzaamheid sterk vermindert op diverse domeinen, zoals verplaatsen, wassen en aankleden, eten, toiletgang en/of ademhaling.

Er wordt bij de aanvraag van PAB via spoedprocedure niet onmiddellijk een inschaling verwacht. De inschaling moet echter wel binnen het jaar na toekennen van het budget worden opgenomen, zodat men al dan niet kan bijsturen ivm het budget.

6. Ik krijg een PAB, wat moet ik dan doen?

naar boven
Je kan contact opnemen met alin om je te begeleiden bij de opstart van je PAB. alin zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk aan de slag kan met je budget.

Je moet binnen de drie maanden na de datum van de toekenning een of meerdere persoonlijke assistenten in dienst nemen. Hiervoor sluit je met hen een overeenkomst af.

Je bepaalt zelf wie u als assistent aanwerft, hoeveel assistenten u aanwerft en welk loon u hen zal geven. Je moet er echter wel voor zorgen dat uw assistent(en) meerderjarig is/zijn (+18 jaar), dat u een schriftelijke overeenkomst afsluit met uw assistent(en) en dat u de arbeidsreglementering respecteert.

Volgende overeenkomsten zijn mogelijk voor de aanwerving van assistenten:

 • een arbeidsovereenkomst met een of meerdere persoonlijke assistenten
 • een overeenkomst met een interimkantoor
 • een overeenkomst met een zelfstandig dienstverlener
 • een aannemingsovereenkomst met een organisatie of voorziening die persoonlijke assistenten in loonverband ter beschikking stelt van de budgethouder, voor assistentie buiten de organisatie of voorziening
 • een overeenkomst met een VAPH-voorziening die kortverblijf of logeerfunctie aanbiedt
 • een overeenkoms Wijkklussen (vroegere PWA)
 • een overeenkomst met een dienstenchequebedrijf (dienstencheques)
 • een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie.

!Opgelet! Als je een Basisondersteuningsbudget (BOB) hebt en je start met het PAB, dan vervalt dit. Ook als je nadien het PAB zou stopzetten heb je geen recht meer op een BOB. Als je niet start met PAB behoud je je BOB. Het is belangrijk de verschillende opties met je coach te bespreken en op die manier de beste beslissing te maken.

7. Wie kan mij hulp bieden bij het organiseren van mijn PAB?

naar boven
alin kan je begeleiden tijdens de aanvraag van je PAB en ook tijdens de besteding van je budget.

alin kan u deskundig advies verlenen over:

 • uw verplichtingen en activiteiten als werkgever: aanwerven van assistenten, overeenkomsten opmaken met je assistenten, opstellen vacatures, reglementering interimarbeid,….
 • financiële advies: opvolgen uitgaven, indienen onkostenstaten bij het VAPH, wat zijn direct of indirecte onkosten,…
 • bijstand bij de administratieve opvolging van uw dossier: welke documenten moet je wanneer indienen, verzekeringen afsluiten,…

 

8. PAB, hoe zit dat financieel in elkaar?

naar boven
Het PAB dient om uw assistentie te financieren. Het PAB is dus een budget met een afgebakend doel. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Regering en in het bijzonder de dienst indirecte belastingen wenst dat elke uitgave wordt besteed aan zaken waarvoor het PAB bedoeld is. U moet dan ook elke uitgave bewijzen. U moet de bewijsstukken voorleggen aan het VAPH.

Het VAPH betaalt u om te starten een terugvorderbaar voorschot uit. Dat komt neer op 3/12de van uw jaarbudget. Met dat terugvorderbaar voorschot kunt u uw assistentie opstarten.
Daarnaast kan je bij de inschakeling van een persoonlijk assistent onder arbeidsovereenkomst via een sociaal secretariaat 7% aan VIA4-middelen extra ontvangen en gebruiken voor kosten. Dan hebt u recht op extra middelen om het minimumloon van uw persoonlijke assistent te kunnen garanderen. Naarmate u kosten registreert die recht geven op VIA 4, zal het totale bedrag van de budgetlijn verhogen. Het resterende bedrag dat zichtbaar is op de budgetlijn, is het maximumbedrag dat u nog aan kosten kan registreren inclusief VIA 4-middelen.
Binnen jouw budget heb je ook de mogelijkheid om aan 5% van je budget te besteden in cash (na de combinatieregeling en de vouchers af te trekken) voor het vrij besteedbaar deel. Dit hoef je niet te verantwoorden. Opgelet, het is een onderdeel van je budget, je krijgt het er niet extra bovenop.

Het terugvorderbaar voorschot wordt aangezuiverd op het moment dat u onkosten indient bij het VAPH. Dit kan onbeperkt via mijnVAPH.be.

Het VAPH ziet erop toe dat de door u gemaakte kosten uw jaarbudget niet overschrijden.

Het systeem van het terugvorderbaar voorschot wordt naadloos van het ene kalenderjaar op het andere toegepast.

Bij de opstart van een PAB (Persoonlijk assistentiebudget voor jongere met een handicap) moet een aparte zichtrekening worden geopend, zodat het VAPH daar het TVV als voorschot kan op storten.
Het lijkt ons belangrijk dat je zeker de instructies en specificaties van de opzet van deze PAB zichtrekening goed doorneemt en ook communiceert met je bankier wat de bedoeling is van deze PAB zichrekening.
We maakten hiervoor een infofiche: PAB zichtrekening aan, die je best uitprint en ook laat inzien door je bankier, zodat deze je dan ook de meest geschikte formule van zichtrekening kan adviseren.
Hier vind je de infofiche: infofiche zichtrekening PAB

9. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het budget.

naar boven

Het is zeker belangrijk om de besteding zeker in overeenstemming van de geactualiseerde richtlijnen te doen

Bij opstart kunnen onderstaande documenten ingevuld worden naargeland de situatie:

 Raadpleeg zeker steeds de meest recente bestedingsregels om goed op de hoogte te blijven / contacteer onze helpdesk / je alin-coach. Hieronder vind je de nieuwe documenten:

Nog een aantal handige tools om het overzicht te behouden.

U kan ook via www.mijnvaph.be en de eID + pincode, de besteding digitaal volgen

10. Hoe zit dat met de voorschotten VIA4?

naar boven

Binnenkort komt hier meer info over. De uitbetalingswijze zou wijzigen.

De eindafrekening van de VIA4 middelen: klik door voor meer uitleg

11. Informatie-filmpjes

Op deze pagina maken onze coaches jou wegwijs binnen enkele interessante onderwerpen over het budget.
Neem zeker een kijkje: https://alin-vzw.be/index.php/info-filmpjes/