PVB

Persoonsvolgend Budget (PVB)

 1. Wat is een PVB?
 2. Hoeveel bedraagt een PVB?
 3. Hoe kan ik een PVB gebruiken?
 4. Waarvoor kan ik een PVB gebruiken?
 5. Waarvoor mag ik een PVB niet gebruiken?
 6. Woon- en leefkosten moet ik zelf betalen
 7. Ik krijg een terbeschikkingstellingsbrief voor PVB, wat moet ik dan doen?
 8. Welke overeenkomsten kan ik met mijn PVB betalen
 9. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het budget
 10. Hoe kan ik zo’n PVB aanvragen?
 11. Voor kinderen voorlopig nog geen PVB, wel een PAB!
 12. Hoe werken met www.mijnvaph.be
 13. Informatie-filmpjes

1. Wat is een PVB?

naar boven

Een PVB is een persoonsvolgend budget op maat dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) je ter beschikking stelt om je handicap specifieke ondersteuning in te kopen via dienstverlening of via het tewerkstellen van je eigen assistenten. Het PVB is enkel voor personen met een handicap die Meerderjarig zijn. Voor minderjarigen blijft men verder werken met het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Met je PVB heb je verschillende keuzemogelijkheden om je ondersteuning te organiseren. 

Voor een simpele uitleg heeft het VAPH een aangepaste brochure opgesteld. Neem een kijkje: 

brochure_pvb_eenvoudig_nederlands_14juli_2022_def

2. Hoeveel bedraagt een PVB?

naar boven

Het PVB wordt toegekend op basis van 24 budgetcategorieën. Dit vanaf 17 maart 2020. Nadat je een ondersteuningsplan hebt opgemaakt en ook jouw nood aan ondersteuning hebt laten inschalen, zal je vraag tot ondersteuning vertaald worden tot een vraag voor een PVB binnen een bepaalde budgetcategorie . De budgetcategorieën variëren van budgetcategorie 1 tot 24, die dan worden omgezet in euro of in personeelspunten, naargelang je ervoor kiest of je het PVB in cash of via voucher wil opnemen. Als budgethouder kan je er ook voor kiezen om een stuk in cash en een stuk in voucher op te nemen. Je kan dus vrij combineren zoals het voor jou het best past! De categorieën zijn afhankelijk van de aanvraagdatum. Aanvragen van een PVB voor 17 maart 2020 vallen nog onder de oude budgetcategorieën met 12 onderverdelingen.

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget? | VAPH

 

3. Hoe kan ik een PVB gebruiken ?

naar boven

Het PVB kan je dus op verschillende manieren besteden

a. Meer info over de aparte PVB zichtrekening

Bij de opstart van een PVB (Persoonsvolgend budget voor meerderjarige persoon met een handicap) is een aparte zichtrekening nodig, wanneer je als budgethouder beslist om ondersteuning via cash overeenkomsten aan te gaan.

Ook voor de PVB zichtrekening vind je een infofiche, die je best goed doorneemt vooraf en ook laat inzien door je bankier, zodat deze je de meest geschikte formule van zichtrekening kan adviseren.

Hier vind je de infofiche: PVB zichtrekening

b. Vrij besteedbaar deel, niet te verantwoorden deel

Elke PVB budgethouder kan beschikken over een vrij te besteden gedeelte. Dit betekent dat je een stuk van het PVB kan opvragen en vrij kan gebruiken. Je moet dan niet bewijzen of verantwoorden wat je met dat deel van het budget doet. Afhankelijk van je toegekende  aantal punten is dit 1800 euro of 3600 euro per jaar. Op mijnVAPH.be kan je je vrij besteedbaar deel raadplegen en opvragen. Indien je niet over een cashbesteding beschikt kan je het formulier: ‘opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget (PVB)‘ gebruiken. Je opent een aparte rekening hiervoor. 

Vrij besteden | VAPH

c. Te verantwoorden gedeelte moet op basis van goedgekeurde overeenkomsten

Je kan overeenkomsten afsluiten met een VAPH vergunde aanbieder of een  niet-VAPH vergunde aanbieder

VAPH vergunde aanbieder

  • Je kan ondersteuning kopen bij een VAPH vergunde aanbieder. Je kan dit doen in cash of via voucher. Het tarief of de kost die in je overeenkomst staat met deze VAPH vergunde aanbieder, wordt via voucher automatisch door het VAPH aan de aanbieder op basis van de overeenkomst die jij tekende, geregeld en betaald. Indien je kiest voor cash moet je de betaalde facturen inboeken op de goedgekeurde overeenkomst in mijnVAPH.
 • Vind je het moeilijk om de juiste keuze te maken en je overeenkomst op een goede manier met de VAPH vergunde aanbieder af te sluiten, dan kan je aankloppen bij alin vzw.

  alin kan je hier zeker bij helpen.

Niet-VAPH vergunde aanbieder

  • Koop je ondersteuning in via een niet-VAPH vergunde aanbieder (dienstencheques, taxidienst, thuiszorgdienst, …) of ga je zelf jouw assistent tewerkstellen via een uitzendkantoor of via sociaal secretariaat, dan werk je niet via voucher, maar via cash.
 • Je moet dan ook alle gemaakte kosten op basis van overeenkomsten, facturen en rekening uittrekstels kunnen bewijzen
 • Je doet dus zelf de administratie. Je houdt zelf alle facturen en rekeninguittreksels van je PVB rekening netjes bij. Dit gedurende zeven jaar. Om dit alles van bij het begin goed te organiseren, en je kosten goed in te plannen en te beheren, kan je je uiteraard steeds laten bijstaan door alin.

   

  Goed begonnen is half gewonnen!

 • En weet ook dat je voor elke kost die je bij een niet-VAPH vergunde aanbieder in cash maakt, er 11,94% extra beheerskosten bijkomen, deze worden automatisch verrekend op de budgetlijn in mijnVAPH.

d. Terugvorderbaar voorschot

 • Werk je via cash dan krijg je niet het volledig jaarbudget in één keer op je aparte PVB rekening gestort. Je krijgt bij aanvang 3/12de van het door jouw aangegeven cash-budget op de PVB rekening gestort. Let op dit is een terugvorderbaar voorschot.
 • Telkens wanneer je  een factuur met het terugvorderbaar voorschot betaalt en vervolgens via een onkostenaangifte het betaalde bedrag doorgeeft aan het VAPH, zal het VAPH nakijken of dit overeenkomt met de overeenkomst die je daarvoor afsloot met een niet-VAPH vergunde aanbieder, en dan wordt het door jou betaalde bedrag vanuit het voorschot, door het VAPH weer aangevuld.
 • Dus wanneer je je facturen correct betaalt en je aangiftes correct verlopen, dan heb je op je PVB rekening steeds dat terugvorderbaar voorschot  ter beschikking om betalingen voor te schieten.
 • Wanneer je stopt met het gebruiken van een PVB, zal het VAPH je dan ook  vragen om het terugvorderbaar voorschot volledig terug te betalen.

4. Waarvoor kan ik een PVB gebruiken ?

naar boven

Wat je met je PVB kan betalen staat heel duidelijk in de PVB richtlijnen van het VAPH. Indien je een overeenkomst afsluit raden we aan de goedkeuring van het VAPH af te wachten. 

Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden. Let op, dit is geen volledige lijst. Raadpleeg dus steeds de laatste bestedingsregels of bevraag je bij het VAPH. 

 • zorg en ondersteuning als gevolg van je handicap
 • woon- en dagondersteuning bij zorgaanbieders
 • bijstand bij de bijstandsorganisaties om je te helpen bij het organiseren, maken van keuzes en het beheren van je PVB
 • individuele ondersteuningsfuncties
 • praktische hulp van persoonlijke assistenten
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.).
 • Let wel op, er mag geen subsidiëring zijn vanuit een andere overheidsdienst. Indien dit wel het geval zou zijn, kan je het document: Verklaring op eer invullen, waarbij er afstand wordt gedaan van die tussenkomst.
 • Raadpleeg de bestedingsregels-pvb van het VAPH

5. Waarvoor mag ik het PVB niet gebruiken ?

naar boven

Het PVB kan je niet gebruiken voor

 • Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of de auto
 • Pedagogische en didactische begeleiding zoals aangeboden door het onderwijs
 • Medische of paramedische therapieën, onderzoeken en behandelingen (buiten vergunde zorgaanbieders) waar tussenkomst is van RIZIV of terugbetaling ziekenfonds
 • Kosten die reeds gesubsidieerd worden door het VAPH of de federale, communautaire, regionale of locale overheden
 • Woon- en leefkosten 

6. Woon- en leefkosten te betalen uit eigen inkomen en niet vanuit PVB

naar boven

Volgende zaken begrijpt VAPH onder woon- en leefkosten en mogen niet met PVB betaald worden:

 • Huur
 • Nutsvoorzieningen (water, electriciteit, gas)
 • tv en internet abonnementen
 • Voeding
 • Kleding
 • Gezondheid en persoonlijke verzorging (bv. medicatie of therapieën)
 • Ontspanning (uitgaan, vakantie, uitstappen,…)
 • Dagelijkse uitgaven aan je woning (onderhoud, nazicht installaties, kleine reparaties)
 • Onderhouden van relaties (bezoek vrienden en familie, feesten, burgerverplichtingen, gezelligheid thuis …)
 • Verzekeringen en bankzaken (brand, familiale en bankdiensten)

7. Ik krijg een terbeschikkingsstellingsbrief voor een PVB. Wat moet ik doen?

naar boven

 • Na ontvangst van deze brief krijg je 4 maanden de tijd om effectief op te starten met handicap specifieke ondersteuning. Na 4 maanden vervalt mogelijks jouw toekenning.
 • Het is dan belangrijk om je goed te informeren en eventueel te laten ondersteunen. Weet dat je bij een eerste terbeschikkingstelling van een budget recht hebt op gratis bijstand. Meestal wordt dit vermeld in de brief. 
 • Neem dus zonder aarzelen contact op met de helpdesk van alin op 02 486 42 65. 
  Wij helpen jou jouw budget correct op te starten. 
 • Mocht je nu een Basisondersteuningsbudget (BOB) hebben, bedenk dan dat je BOB vervalt als je opstart met een PVB. Als je niet opstart behoudt je je BOB. 

8. Welke overeenkomsten kunnen met PVB betaald worden?

naar boven

Verschillende vormen van overeenkomsten kunnen worden vergoed. We raden je aan om deze overeenkomst zeker door alin te laten inkijken en te laten bevestigen door het VAPH alvorens je definitief aan de slag gaat met het opstarten van de overeenkomst

 • Overeenkomst met VAPH vergunde aanbieder
 • Overeenkomst voor zorg en ondersteuning in een 1-op-1 relatie
  • interimkantoor
  • assistent/student in loonverband
  • dienstenchequebedrijf
  • wijkwerken
  • vervoer
  • vrijwilligersorganisatie
  • natuurlijke- of rechtspersoon (ramenwasser, tuinonderhoud, klusjesdienst,…)
  • familielid verwant tot de tweede graad of een gezinslid van de budgethouder
 • Overeenkomst met alin voor ondersteuning bij het opstarten en beheren van PVB
  •  
   • alin intensieve individuele bijstand  (80 euro/uur)
 • Overeenkomst met
  • een erkende niet-VAPH organisatie of dienst voor individuele ondersteuning (thuiszorgdienst)
  • een familiaal initiatief die maximaal 15 cliënten ondersteunt
  • een erkende niet-VAPH WVG organisatie of dienst die maximum 15 cliënten ondersteunt voor collectieve ondersteuning (bv. woonzorgcentrum)
  •         een buitenlandse voorziening. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.
  •  

 9. Richtlijnen PVB Besteding

naar boven

De besteding van je PVB moet de vooropgestelde richtlijnen van het VAPH volgen. Deze worden regelmatig geactualiseerd en zijn terug te vinden via deze link. Heb je hier vragen over, dan kan je uiteraard steeds terecht bij de helpdesk van alin. 

Belangrijke documenten bij opstart PVB

Alin documenten

10. Hoe kan ik een PVB aanvragen?

naar boven

Sinds 1 april 2016 kunnen personen vanaf de leeftijd van 17 jaar een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB). Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen, moet je twee stappen doorlopen.
 • een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) invullen en indienen;
 • een multidisciplinair verslag laten opmaken.

Op basis van de ingediende documenten wordt jouw aanvraag beoordeeld door de Vlaamse Toeleidingscommissie. Je krijgt de kans om bij die beoordeling aanwezig te zijn om uw dossier toe te lichten. Je kan je ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon of een organisatie naar keuze. Op basis van de beoordeling ontvang je een brief met daarin een voorlopige beslissing over:

 • jouw erkenning als persoon met een handicap
 • of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget
 • de toegewezen budgetcategorie
 • jouw prioriteitengroep

Als je niet akkoord gaat met (een deel van) die voorlopige beslissing, kan je in heroverweging gaan. Dat moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat je de beslissing gekregen hebt, anders wordt de beslissing definitief.

 
Meer informatie omtrent de aanvraag procedure vind je op de website van het VAPH
 
 
Vanuit alin mogen wij niet betrokken zijn en mogen wij geen ondersteuning verlenen bij de aanvraag. Wij mogen enkel dienstverlening aanbieden op het moment dat je effectief het budget ter beschikking  krijgt.

11. Voor minderjarigen voorlopig nog geen PVB, wel een PAB

naar boven

Meer informatie vind je op de homepage onder menubalk ‘PAB’

12. Hoe werken met www.mijnvaph.be

naar boven

Hier vind je de meest recente handleiding, alsook meldingen van updates

13. informatie-filmpjes

Op deze pagina maken onze coaches jou wegwijs binnen enkele interessante onderwerpen over het budget.
Neem zeker een kijkje: https://alin-vzw.be/index.php/info-filmpjes/