PVB

Persoonsvolgend Budget (PVB)

 1. Wat is een PVB?
 2. Hoeveel bedraagt een PVB?
 3. Hoe kan ik een PVB gebruiken?
 4. Waarvoor kan ik een PVB gebruiken?
 5. Waarvoor mag ik een PVB niet gebruiken?
 6. Woon- en leefkosten moet ik zelf betalen
 7. Ik krijg een terbeschikkingstellingsbrief voor PVB, wat moet ik dan doen?
 8. Welke overeenkomsten kan ik met mijn PVB betalen
 9. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het budget
 10. Hoe kan ik zo’n PVB aanvragen?
 11. Voor kinderen voorlopig nog geen PVB, wel een PAB!
 12. Hoe werken met www.mijnvaph.be
 13. Informatie-filmpjes

1. Wat is een PVB?

naar boven

Een PVB is een persoonsvolgend budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) je ter beschikking stelt om je handicap specifieke ondersteuning via het inkopen van dienstverlening of via het tewerkstellen van je eigen assistenten. Het PVB is enkel voor personen met een handicap die Meerderjarig zijn. Voor minderjarigen blijft men verder werken met het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) Het nieuwe van PVB is dat je veel meer combinaties en keuze mogelijkheden hebt om je ondersteuning te organiseren. En dit  kan in cash met euro’s, of via voucher in personeelspunten.

Voor een simpele uitleg heeft het VAPH een aangepaste brochure opgesteld. Neem een kijkje: 

brochure_pvb_eenvoudig_nederlands_14juli_2022_def

handleiding_pvb_-_december_2022_0

2. Hoeveel bedraagt een PVB?

naar boven

Het PVB wordt toegekend op basis van 24 budgetcategorieën. Dit vanaf 17 maart 2020. Nadat je een ondersteuningsplan hebt opgemaakt en ook jouw nood aan ondersteuning hebt laten inschalen, zal je vraag tot ondersteuning vertaald worden tot een vraag voor een PVB binnen een bepaalde budgetcategorie . De budgetcategorieën variëren van budgetcategorie 1 tot 24, die dan worden omgezet in euro of in personeelspunten, naargelang je ervoor kiest of je het PVB in cash of via voucher wil opnemen. Als budgethouder kan je er ook voor kiezen om een stuk in cash en een stuk in voucher op te nemen. Je kan dus vrij combineren zoals het voor jou het best past! De categorieën zijn afhankelijk van de aanvraagdatum. Aanvragen van een PVB voor 17 maart 2020 vallen nog onder de oude budgetcategorieën met 12 onderverdelingen.

in het tweede tabblad vind je een overzicht terug: 

Budgethoogtes 2022 (PAB_PVB)

VAPH-Mededeling_-indexaanpassing-PVB

3. Hoe kan ik een PVB gebruiken ?

naar boven

Het PVB kan je dus op verschillende manieren besteden

a. Meer info over de aparte PVB zichtrekening

Bij de opstart van een PVB (Persoonsvolgend budget voor meerderjarige persoon met een handicap) is een aparte zichtrekening nodig, wanneer je als budgethouder beslist om ondersteuning via cash overeenkomsten aan te gaan.

Ook voor de PVB zichtrekening vind je een infofiche, die je best goed doorneemt vooraf en ook laat inzien door je bankier, zodat deze je de meest geschikte formule van zichtrekening kan adviseren.

Hier vind je de infofiche: infofiche zichtrekening PVB

b. Vrij besteedbaar deel, niet te verantwoorden deel

Elke PVB budgethouder kan beschikken over een vrij te besteden gedeelte. Dit betekent dat je een stuk van het PVB kan opvragen en vrij kan gebruiken. Je moet dan niet bewijzen of verantwoorden wat je met dat deel van het budget doet. Afhankelijk van je toegekende  aantal punten is dit 1800 euro of 3600 euro per jaar. (meer info)
De vroegere verdeling:

 • €1800 voor budgetcategorieën I tot IV
 • €3600 voor budgetcategorieën V tot en met XII

Indien er een terbeschikkingstelling van een budget kwam op basis van een aanvraag die afgerond werd na 17 maart 2020, is er een andere verdeling van het vrij besteedbaar deel:

 • €1800 voor budgetten tot en met 34,810000 punten.
 • €3600 vanaf budgetten met 34,810000 punten.

c. Te verantwoorden gedeelte moet op basis van overeenkomsten

Je kan overeenkomsten afsluiten met een VAPH vergunde aanbieder of een  niet-VAPH vergunde aanbieder

VAPH Vergunde aanbieder

  • Je kan ondersteuning kopen bij een VAPH vergunde aanbieder. Je kan dit doen in cash of via voucher. Het tarief of de kost die in je overeenkomst staat met deze VAPH vergunde aanbieder, wordt dan automatisch door het VAPH aan de aanbieder op basis van de overeenkomst die jij tekende, geregeld en betaald.
 • Je hoeft dus buiten het regelen van je eigen overeenkomst, geen administratie te doen.
 • De VAPH vergunde aanbieder krijgt bovenop de kost die werd afgesproken in je overeenkomst, nog eens 19,40% aan extra middelen om voor jouw de organisatie te doen.
 • Vind je het moeilijk om de juiste keuze te maken en je overeenkomst op een goede manier met de VAPH vergunde aanbieder af te sluiten, dan kan je aankloppen bij alin vzw.
 • De mensen van alin kunnen je zeker hierbij helpen .

Niet-VAPH vergunde aanbieder

  • Koop je ondersteuning in via een Niet-VAPH vergunde aanbieder (dienstencheques, transportbedrijf, thuiszorgdienst, …) of ga je zelf jouw assistent tewerkstellen via een uitzendkantoor of via sociaal secretariaat, dan werk je niet via voucher, maar via cash
 • Je moet dan ook alle gemaakte kosten op basis van overeenkomsten, facturen en rekening uittrekstels kunnen bewijzen
 • Je doet dus zelf de administratie. Je houdt zelf alle facturen en rekeninguittreksels van je PVB rekening, waar het VAPH trouwens een deel van je budget in cash op stort, netjes bij. Om dit alles van bij het begin goed te organiseren, en je kosten goed in te plannen en te beheren, kan je je uiteraard steeds laten helpen door de mensen van alin
 • Goed begonnen is half gewonnen!
 • En weet ook dat je voor elke kost die je bij een Niet-VAPH vergunde aanbieder in cash maakt, er 10,35% extra beheerskosten (vanaf 2021) bovenop je PVB budget krijgt.

d. Terugvorderbaar voorschot

 • Werk je via cash dan krijg je niet het volledig jaarbudget PVB in één keer op je PVB rekening gestort. Je krijgt bij aanvang 3/12 van het door jouw ingeschatte verbruik in cash, op de PVB rekening gestort. Let op dit is een terugvorderbaar voorschot.
 • Telkens wanneer je  een factuur met het terugvorderbaar voorschot betaalt en vervolgens via een onkostenaangifte het betaalde bedrag doorgeeft aan het VAPH, zal het VAPH nakijken of dit overeenkomt met de overeenkomst die je daarvoor afsloot met een niet-VAPH vergunde aanbieder, en dan wordt het door jou betaalde bedrag vanuit het voorschot, door het VAPH weer aangevuld.
 • Dus wanneer je je facturen correct betaalt en je aangiftes correct verlopen, dan heb je op je PVB rekening steeds dat terugvorderbaar voorschot  ter beschikking om betalingen voor te schieten. Wanneer je stopt met het gebruiken van een PVB, zal het VAPH je dan ook  vragen om het terugvorderbaar voorschot volledig terug te betalen.

4. Waarvoor kan ik een PVB gebruiken ?

naar boven

Wat je met je PVB kan betalen staat heel duidelijk in de PVB richtlijnen van het VAPH

 • zorg en ondersteuning als gevolg van je handicap
 • woon- en dagondersteuning bij zorgaanbieders
 • bijstand bij de bijstandsorganisaties om je te helpen bij het organiseren, maken van keuzes en het beheren van je PVB
 • individuele ondersteuningsfuncties
 • praktische hulp van persoonlijke assistenten
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.).
 • Sinds 2018 kan je met je PVB ook hippotherapie, hydrotherapie, auticoach etc betalen. Wel enkel en alleen wanneer er geen tussenkomst of terugbetaling is van andere overheid. Er moet dus net zoals bij andere ondersteuning eerst en vooral een contract worden opgemaakt dat moet worden goedgekeurd door het VAPH. Ook moet een Verklaring op eer worden opgemaakt waarbij wordt aangegeven dat er geen andere tussenkomst is
 • Raadpleeg de bestedingsregels-pvb van het VAPH

5. Waarvoor mag ik het PVB niet gebruiken ?

naar boven

Het PVB kan je niet gebruiken voor

 • Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of de auto
 • Pedagogische en didactische begeleiding zoals aangeboden door het onderwijs
 • Medische of paramedische therapieën, onderzoeken en behandelingen (buiten vergunde zorgaanbieders) waar tussenkomst is van RIZIV of terugbetaling ziekenfonds
 • Kosten die reeds gesubsidieerd worden door het VAPH of de federale, communautaire, regionale of locale overheden
 • Woon- en leefkosten (dit is nieuw voor de mensen die in 2016 in de zorg zitten. Er worden overgangsmaatregelen uitgewerkt)

6. Woon- en leefkosten te betalen uit eigen inkomen en niet vanuit PVB

naar boven

Volgende zaken begrijpt VAPH onder woon- en leefkosten en mogen niet met PVB betaald worden

 • Huur
 • Nutsvoorzieningen (water, electriciteit, gas)
 • tv en internet abonnementen
 • Voeding
 • Kleding
 • Gezondheid en persoonlijke verzorging
 • Ontspanning (uitgaan, vakantie, uitstappen,…)
 • Vervoer (fietsonderhoud, abonnement openbaar vervoer, …)
 • Dagelijkse uitgaven aan je woning (onderhoud, nazicht installaties, kleine reparaties)
 • Onderhouden van relaties (bezoek vrienden en familie, feesten, burgerverplichtingen, gezelligheid thuis …)
 • Verzekeringen en bankzaken (brand, familiale en bankdiensten)

Er is wel een overgangsmaatregel voor mensen die in 2016 in de zorg zitten en dit tot 1 januari 2021

7. Ik krijg een ter beschikkingsstellingsbrief voor een PVB. Wat moet ik doen?

naar boven

 • Na ontvangst van deze brief krijg je 4 maanden de tijd om effectief op te starten met handicap specifieke ondersteuning. Na 4 maanden vervalt mogelijks jouw toekenning.
 • Het is dan belangrijk om je goed te informeren en eventueel te laten ondersteunen.
 • Neem dus zonder aarzelen contact op met de helpdesk alin op 02 486 42 65
 • De mensen van alin staan klaar om je vanaf de opstart te helpen
 • Mocht je nu een Basisondersteuningsbudget (BOB) hebben, bedenk dan dat je BOB vervalt als je opstart met een PVB. Als je niet opstart behoudt je je BOB. Als je opstart en uiteindelijk toch beslist om te stoppen dan kan je via een aanvraagformulier dit aangeven. In dat geval krijg je jouw BOB terug, of krijg je een BOB mocht dit voorheen niet het geval zijn.

8. Welke overeenkomsten kunnen met PVB betaald worden?

naar boven

Verschillende vormen van overeenkomsten kunnen worden vergoed. We raden je aan om deze overeenkomst zeker door alin te laten inkijken en te laten bevestigen door het VAPH alvorens je definitief aan de slag gaat met het opstarten van de overeenkomst

 • Overeenkomst met VAPH vergunde aanbieder
 • Overeenkomst voor zorg en ondersteuning in een 1-op-1 relatie
  • interimkantoor
  • assistent/student
  • dienstenchequebedrijf
  • PWA
  • vervoer
  • vrijwilligersorganisatie
  • natuurlijke- of rechtspersoon
  • familielid verwant tot de tweede graad of een gezinslid van de budgethouder
 • Overeenkomst met alin voor ondersteuning bij het opstarten en beheren van PVB
   • alin startpakket , maximaal 4 sessies  individuele bijstand tot opstart
   • alin intensieve individuele bijstand  (75 euro/uur)
 • Overeenkomst met
  • een erkende niet-VAPH organisatie of dienst voor individuele ondersteuning
  • een familiaal initiatief die maximaal 15 cliënten ondersteunt
  • een erkende niet-VAPH WVG organisatie of dienst die maximum 15 cliënten ondersteunt voor collectieve ondersteuning
  •  

 9. Richtlijnen PVB Besteding

naar boven

De besteding van je PVB moet duidelijk volgens de vooropgestelde richtlijnen die hiervoor door het VAPH zijn opgesteld. Deze worden regelmatig geactualiseerd en zijn terug te vinden via deze link.  Heb je hier vragen over, dan kan je uiteraard steeds terecht via de helpdesk van alin. De helpdesk medewerker helpt je graag verder. Onthoud of bewaar dan zorgvuldig onderstaande voor een antwoord op al je vragen rond besteding

Belangrijke documenten bij opstart PVB

Alin documenten

10. Hoe kan ik een PVB aanvragen?

naar boven

Sinds 1 april 2016 kunnen personen vanaf de leeftijd van 17 jaar een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB). Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen, moet je twee stappen doorlopen.
 • een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) invullen en indienen;
 • een multidisciplinair verslag laten opmaken.

Op basis van de ingediende documenten wordt jouw aanvraag beoordeeld door de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). Je krijgt de kans om bij die beoordeling aanwezig te zijn om uw dossier toe te lichten. U kunt zich ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon of een organisatie naar keuze. Op basis van de beoordeling ontvangt u een brief met daarin een voorlopige beslissing over:

 • uw erkenning als persoon met een handicap
 • of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget
 • de toegewezen budgetcategorie
 • uw prioriteitengroep

Als u niet akkoord gaat met (een deel van) die voorlopige beslissing, kunt u in heroverweging gaan. Dat moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat u de beslissing gekregen hebt, anders wordt de beslissing definitief.

 
Meer informatie omtrent de aanvraag procedure vind je op de website van het VAPH
 
 
Vanuit alin mogen wij niet betrokken zijn en mogen wij geen ondersteuning verlenen bij de aanvraag. Wij mogen enkel dienstverlening aanbieden op het moment dat je effectief het budget ter beschikkingstelling  krijgt.

11. Voor kinderen voorlopig nog geen PVB, wel een PAB

naar boven

Meer informatie vind je op de homepage onder menubalk ‘PAB’

12. Hoe werken met www.mijnvaph.be

naar boven

Hier vind je de recenste handleiding, alsook meldingen van updates

13. informatie-filmpjes

Op deze pagina maken onze coaches jou wegwijs binnen enkele interessante onderwerpen over het budget.
Neem zeker een kijkje: https://alin-vzw.be/index.php/info-filmpjes/