Financiële maatregelen voor personen met een handicap

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 05/05/2020 | PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Financiële maatregelen voor personen met een handicap tags: ,

Op 14 maart werden er door de overheid maatregelen genomen om de crisis van COVID-19/ Corona in te dammen. Deze maatregelen hebben uiteraard een grote impact op het dagelijks leven. Ook voor personen met een handicap werd het aanpassen en zoeken naar alternatieven. De Vlaamse regering is zich bewust van wijzigingen in zorg en eventuele extra uitgaven die deze zorg- en ondersteuning met zich meebrengen. Daarom zijn er tijdelijke compenserende maatregelen getroffen, die aan zorg- en budgetgarantie bijdragen.

Welke maatregelen er worden getroffen kan je hieronder terugvinden. Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten die je ook kan raadplegen in het Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Als bijstandsorganisatie richten we ons op de maatregelen die van toepassing zijn op budgethouders (PAB en PVB).

Belangrijk: Voorwaarden

Alvorens van start te gaan, willen we nog even benadrukken dat de maatregelen die hieronder worden besproken van toepassing zijn op:

 • Budgethouders die verplicht thuis blijven of tijdelijk thuis opgevangen worden.
  Dus PAB en PVB budgethouders die niet fulltime worden opgevangen in voorzieningen.
 • Die gedwongen zijn om extra ondersteuning in te kopen om de zorg te waarborgen.
 • Het gaat over zorg- en ondersteuning die thuis gegeven wordt binnen een één-op-één-relatie aan de persoon met een handicap of verschillende personen met een handicap die onder hetzelfde dak wonen of behoren tot hetzelfde gezin.
 • Dit, gedurende de COVID-19/Corona periode.
 • Cash-overeenkomsten mits er aan de voorwaarden is voldaan.

Maatregelen gedurende de Corona-periode

Deze maatregelen nemen aanvang op 14 maart 2020. De einddatum wordt door minister Beke, bevoegd voor bijstand aan personen met een beperking, bepaald.

Individuele dienstverleningsovereenkomsten

De individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO) met een VAPH vergunde organisatie die van toepassing was voor de Corona-periode blijft gelden en moet niet aangepast worden. Ongeacht de gewijzigde situatie.
Op deze manier krijgen ook de voorzieningen een garantie van inkomen. Er geldt als het ware een vergoedingsverplichting.

 • Indien je via voucher werkt, blijft alles ongewijzigd. Voor extra middelen kan je meer info vinden onder het titeltje: ‘Toegestane overschrijding van het budget voor 2020’.
 • Bij cash-overeenkomsten zal de voorziening een factuur opmaken conform de afspraken binnen het IDO. Ongeacht de feitelijke ondersteuning.
 • Ook bij PAB moeten betalingsafspraken worden nageleefd. De overeenkomsten van inkopen van zorg bij een VZA blijven gewaarborgd. Met inkopen wordt bedoeld: inkopen van Kortverblijf/inkopen van DPA dienst/ inkopen van orthopedagogische ondersteuning vanuit een VZA. Dit in tegenstelling tot het combineren van zorg vanuit een MFC of DC. Hier kan men wel de Combinatieregeling aanpassen in functie van de effectieve geboden ondersteuning.
 • UITZONDERING: Er geldt wel een uitzondering voor een terbeschikkingstelling van een tijdelijk PVB-noodsituatie. Hier kunnen wel wijzigingen worden aangebracht.

BELANGRIJK: De voorzieningen mogen uiteraard GEEN woonkosten aanrekenen als de persoon met een handicap niet in de voorziening verblijft.

>Wat bij overlijden tijdens de Corona-periode?

De overeenkomst met de vergunde zorgaanbieder eindigt normaal twee maanden na de dag van het overlijden. Indien dit binnen de Corona-periode valt, eindigt de overeenkomst de dag na het einde van de Corona-periode.

 
>Wat als mijn IDO afloopt tijdens de Corona-periode?

Indien je in de betrokken voorziening wordt opgevangen, zal de overeenkomst eindigen op de dag na de beëindiging van de Corona-periode.

 

Financiële garantie en compensatie voor budgethouders

Hier gaat wellicht het meeste aandacht naar de extra 8,5% gaan. Het is UITERST BELANGRIJK dat je de informatie goed doorneemt en aan alle voorwaarden voldoet. Indien na inspectie blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal er een terugvordering gebeuren. Het is belangrijk onderstaande goed na te lezen.

 

Verblijf bij RTH-dienst, vergunde zorgaanbieder of door het VAPH erkende en vergunde organisaties

>Extra kortverblijf

Indien er voor de Corona-periode al gebruik werd gemaakt van kortverblijf bij een RH-dienst in combinatie met het PVB, mag het maximum van 60 nachten al of niet in combinatie met dagopvang; overschreden worden.

>Vergunde zorgaanbieders

Indien je onverwachts 24/7 in een voorziening verblijft, mogen ze jou geen extra kosten voor zorg- en ondersteuning aanrekenen. Hier geldt het principe van de ongewijzigde IDO. Ze mogen natuurlijk wel woon- en leefkosten aanrekenen voor die periode.

Omgekeerd geldt ook, dat er GEEN woon- en leefkosten kunnen aangerekend worden indien je niet in de voorziening verblijft.

Bij een MFC worden de gebruikersbijdragen aangerekend op basis van de geboden ondersteuning.

 

Toegestane overschrijding van het budget voor 2020

Het jaarbudget van 2020 kan overschreden worden met maximaal 8,5% (zonder beheerskosten) indien:

 • Er zorg en ondersteuning nodig is
 • Binnen de thuissituatie
 • Hulp één-op-één of binnen zelfde gezin/hetzelfde adres
 • Gedurende de Corona-periode, vanaf 14 maart 2020
 • De nodige cash-contracten of bijlagen werden afgesloten
 • En het beschikbare budget 2020 ontoereikend is

Wanneer er niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de extra kosten worden teruggevorderd. Overschrijding van je jaarbudget zal je dan privé moeten bijpassen!

Er kan alternatieve/extra hulp gezocht worden indien de ‘normale’ hulp wegvalt (omwille van quarantaine van de voorziening of andere). Het extra budget kan voor deze zorggebonden kosten, gedurende de periode van de Corona-maatregelen, gebruikt worden indien men op het einde van het jaar over zijn budget zou gaan.

 • PVB: Dit betekent dat er geen beheerskosten (11,94%) bijkomen voor PVB. Je moet dus rekenen op 7,59% op je totaalbudget, dat je extra kan gebruiken.
 • PAB: Er zijn ook géén VIA4-middelen op de extra besteding voorzien.
  Bij PAB’ers die een combinatie hebben, wordt het op de overschot geteld. Dus PAB vermindert met de kostprijs van de dagdelen/na een eventuele correctie . (Wanneer bv. de zorg vanuit MFC of DC is weggevallen tijdens Corona, dan kan men de Combinatieregeling via het geijkte document van het VAPH voor die periode aanpassen.)
 

Hoe kan ik dat extra budget krijgen?

Het VAPH heeft standaard bij iedereen een verhoging van het budget doorgevoerd. Wanneer je inlogt op mijnVAPH.be met jouw e-id, zal je duidelijk te zien krijgen met hoeveel € jouw budget in functie van de Corona werd verhoogd.

Het is uiterst belangrijk dat je alle EXTRA kosten gedurende deze periode (startende vanaf 14 maart) goed bijhoudt en ook op aparte cash-overeenkomsten binnen mijnVAPH registreert. Indien je jaarbudget overschreden wordt, moeten al deze kosten terug te brengen zijn op de EXTRA ondersteuning die je inkocht gedurende de Corona-periode.

Het is uiterst belangrijk dat je alle EXTRA kosten gedurende deze periode (startende vanaf 14 maart) goed bijhoudt en ook op aparte cash-overeenkomsten binnen mijnVAPH registreert. Als er bij een PAB extra loonkosten zijn, geef je dit in onder: directe kosten: lonen : andere. Indien je jaarbudget overschreden wordt, moeten al deze kosten terug te brengen zijn op de EXTRA ondersteuning die je inkocht gedurende de Corona-periode.

>Ik werk in Voucher, en heb nog geen cash-contracten?

Dit is geen enkel probleem. Je hoeft ook geen aparte rekening te openen.
Je bezorgt het VAPH het document: melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget met hierop de vermelding van het rekeningnummer van de persoon met een handicap of iemand uit het gezin. En je geeft hen het Corona-contract. In afwachting van de aanpassing aan de budgetlijn zal je de kosten privé moeten voorschieten. Er komt geen terugvorderbaar voorschot. Na ingave van de kosten in mijnVAPH worden deze nadien op het opgegeven rekeningnummer teruggestort.

>Ik sluit een nieuw cash-contract af

Indien je nog geen contract hebt met de aanbieder waarbij je hulp wil inkopen, kan je dit op dezelfde manier doen als anders. Mits je de nodige opmerkingen volgt:

 • Probeer het aantal extra uren in te schatten
 • Alsook de meerkost die dit met zich meebrengt
 • Vermelding dat het hier gaat om extra hulp omwille van COVID-19/Corona.
 • Het is belangrijk om een einddatum te noteren (dit om te voorkomen dat er een opzegvergoeding moet worden uitbetaald). Bij verlenging kan opnieuw een bijlage gemaakt worden en kan er in mijnVAPH.be de einddatum aan het contract verlengd worden.

>>Mijn kind verblijft momenteel thuis, terwijl ik als ouder nu de zorg moet overnemen. Maar ik ben budgetbeheerder?
Het VAPH laat tijdens deze periode uitzonderlijk toe dat indien ouders beide bewindvoerder zijn, er een ouder als assistent kan worden ingeschakeld. Dezelfde regel gaat op voor eenouder gezinnen.
Vul hiervoor de verklaring op eer in:

>>Indien er bijstand is gewenst van alin, en er nog geen contract met ons is, kan er een covid19 cash-contract worden afgesloten. Het lidgeld (indien nieuw) en de factuur voor de uitzonderlijke hulp vanop afstand, kunnen binnen de PAB en PVB Corona-bonus verrekend worden.
Aanmelden kan je via onze helpdesk: info@alin-vzw.be / 02 506 04 95
of via formulier: https://alin-vzw.be/index.php/contacteer-ons/

>Ik heb al een bestaand cash-contract lopen maar wens extra ondersteuning?

In dit geval moet er een bijlage opgemaakt worden waarin de bovenstaande opmerkingen voorkomen. (extra uur, extra assistentie, COVID-19 contract, einddatum). Deze bijlage registreer je in mijnVAPH.be. De extra Corona-kosten worden dan op deze lijn geboekt! Of zo doorgegeven aan het VAPH. Het is belangrijk, altijd Corona / COVID 19 te noteren bij opmerkingen.

>Ik heb al extra kosten  ingediend op een bestaand contract!

Je zal deze ingediende kosten moeten corrigeren en alsnog een aparte bijlage/overeenkomst afsluiten volgens de regels hierboven.

 

Verlenging van de Corona-periode

Zorg dat jouw contracten en bijlagen ook de juiste einddatum hebben. Kosten die buiten een contract vallen kunnen niet geregistreerd worden binnen dit extra-budget.
De 8,5% is voorlopig aangenomen binnen de periode 14 maart tot 11 mei.

 

Corona-afspraken

Voor de gemakkelijkheid voor jezelf, je coach en inspectie: Hou ten allen tijde alle kosten die extra gemaakt werden omwille van Corona en gedurende die periode, apart bij. Steek ze eventueel in een map of onder een andere sectie binnen de alin map. Probeer ook een totaal bij te houden van deze uitgaven. Zo kom je niet voor verrassingen te staan op het einde van het jaar.


 Nuttige links en documenten

 • Voorbeeld van een bijlage aan een contract vind je hier:

 • Document wanneer je in voucher werkt en cash contracten wil aangaan in kader van COVID 19:
 • Indien je nog vragen hebt kan je steeds terecht bij onze helpdesk:
  02 506 04 95/ info@alin-vzw.be


0 Comments